Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt U de ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. de ONLINE verkoop door BRAMMER (BRAMMER NV) en m.b.t. het GEBRUIK van de website www.brammer.be geldig vanaf12/01/2015.

1. Definities.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Ondernemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.

- Consument: de natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

- Handelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die daden van koophandel uitoefent, en daarvan hoofdzakelijk of aanvullend hun gewoon beroep maken.

- Koper: consumenten en andere klanten dan consumenten, die een bestelling hebben geplaatst op de website.

- Website: www.brammer.be

- Gebruiker of bezoeker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die de website bezoekt.

- Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.

- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

- Dag: kalenderdag.

- Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

2. Identiteit verkoper/ondernemer en uitbater van de website.

BRAMMER NV:

 Handelend onder benaming “BRAMMER”

 met maatschappelijke zetel te België, 2030 Antwerpen, Luithagen-Haven 2A

 met KBO-nummer: 424.123.689

 met BTW-nummer: 0424.123.689

 telefoonnummer: +32(0)3/546.78.78

 e-mailadres: antwerpen@brammer.biz

 

3. Toepasselijkheid.

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

- op elke bestelling verricht voor de koper, alsook op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen webshop BRAMMER en de koper.

- op elk gebruik van de website.

 

3.2. De algemene voorwaarden worden door de koper en de bezoeker beschikbaar gesteld op de website. De koper en de bezoeker zijn in de mogelijkheid om de tekst van de algemene voorwaarden op eenvoudige manier op te slaan op een duurzame drager. Op verzoek van de koper en de bezoeker wordt een schriftelijk exemplaar gezonden.

3.3. De koper en de bezoeker van de website worden geacht vóór het plaatsen van de online bestelling resp. vóór ieder verder gebruik van de webshop kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden op de webshop BRAMMER.

3.4. Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper en bezoeker te kennen met deze algemene voorwaarden akkoord te gaan.

3.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door webshop BRAMMER erkend.

3.6. Webshop BRAMMER garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

4. Het aanbod.

4.1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. gelden slechts bij benaderingen en zijn indicatief.

4.2. De koper aanvaardt dat de online-vermeldingen op de website van www.brammer.be voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de goederen en/of diensten mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in de online-vermeldingen binden BRAMMER niet.

4.3. Bij aanvaarding van de aanbieding door de koper of de bezoeker, behoudt Webshop BRAMMER zich het recht voor om de bestelling te controleren op haalbaarheid en kan zij - na ontvangst van de aanvaarding van bestelling - de bestelling van de koper herroepen of daarvan af te wijken. De koper wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

4.4. Mondelinge toezeggingen verbinden Webshop BRAMMER slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

4.5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk bevestigd door Webshop BRAMMER.

5. De prijs.

5.1. De prijzen op de website www.brammer.be zijn louter indicatief en maken derhalve op generlei wijze een bindend aanbod uit in hoofde van BRAMMER, die deze prijzen en voorraden, op elk ogenblik en zonder enige aankondiging, doch uitsluitend vóór het plaatsen van de online bestelling door de koper, kan wijzigen.

5.2. De prijzen worden in de loop van de aanbieding én na de bestelling niet verhoogd, tenzij wisselkoersen en wettelijke maatregelen (o.a. douanetarieven, taksen en belastingen) dit noodzakelijk maken, doch in dit geval wordt de koper hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

5.3. Alle prijzen op de website www.brammer.be worden in euro vermeld en inclusief BTW.

6. De overeenkomst.

6.1. De koopovereenkomst tussen de koper en Webshop BRAMMER komt pas tot stand nadat de bestellingopdracht door Webshop BRAMMER op haalbaarheid werd beoordeeld en vervolgens schriftelijk werd bevestigd.

7. Het wettelijk herroepingsrecht voor consumenten.

7.1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de levering van de producten aan de consument.

7.2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

7.3. Wanneer de consument zich op het herroepingsrecht beroept, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking – binnen de termijn van 14 dagen - aan de webshop BRAMMER – NV BRAMMER, Luithagen-Haven 2A, 2030 Antwerpen retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd aan de webshop BRAMMER, bijvoorbeeld door middel van bewijs van postbezorging.

7.4. De consument is eveneens gehouden – alvorens over te gaan tot terugzending van de producten – binnen de termijn van 14 dagen schriftelijk melding te maken aan de webshop BRAMMER dat hij zich op het herroepingsrecht beroept.

7.5. Wanneer de consument – na afloop van de termijn van 14 dagen – de geleverde producten niet aan webshop BRAMMER heeft teruggezonden, is de koop van rechtswege voltrokken.

7.6. Wanneer de producten bij de consument zijn gebruikt of op enig wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op herroeping of ontbinding van de overeenkomst.

7.7. Met inachtneming van hetgeen in de bovenvermelde artikelen werd bepaald, draagt de webshop BRAMMER er zorg voor dat binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de consument wordt terugbetaald.

7.8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, zijn de kosten voor terugzending van de producten voor zijn rekening.

7.9. Het herroepingsrecht wordt wettelijk uitgesloten voor:

- diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is vóór het einde van de bedenktijd.

- goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.

- goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne.

- goederen die te snel kunnen bederven of verouderen.

- audio- en video-opnamen of software waarvan de verzegeling werd verbroken; dagbladen, tijdschriften en magazines; diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

8. De betaling.

8.1. De betaling geschiedt uiterlijk op het ogenblik van de bestelling door middel van elektronische overschrijving, met kredietkaart of met elk ander op de website van BRAMMER aangeboden betaalmiddel.

8.2. BRAMMER is op generlei aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit fraude of eender welke onrechtmatige daad door middel van een bankkaart of kredietkaart of daaraan verbonden gegeven van de koper door derden, onverminderd het recht van de koper om zijn schade op laatstgenoemden te verhalen.

9. De levering.

9.1. De levering vindt plaats op het door de koper aangegeven leveringsadres.

9.2. De leveringstermijnen worden slechts ten indicatieve titel in de aanbieding weergegeven en de niet naleving ervan opent geen enkel rechtsmiddel voor de koper.

Indien de levering niet binnen de aangegeven leveringstermijn mogelijk / haalbaar zou zijn, doordat het bestelde product niet op voorraad of niet meer leverbaar zou zijn, er om een andere reden vertraging zou zijn, de bestelling slechts gedeeltelijk zou kunnen worden uitgevoerd, dan ontvangt de koper hiervan bericht en heeft hij het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Webshop BRAMMER kan evenwel niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor dergelijke ontbinding.

9.3. Aan de leveringsplicht van de webshop BRAMMER zal – behoudens tegenbewijs – zijn voldaan van zodra de webshop BRAMMER de bestelde goederen heeft afgegeven aan de post of een ander postorder- of vervoersbedrijf.

9.4. De goederen worden vervolgens op risico van de koper verzonden. De vervoers- of leveringskosten komen – tenzij anders is overeengekomen – voor rekening van de koper.

10. De conformiteit.

10.1. Webshop BRAMMER staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid

en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2. De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk op conformiteit te controleren.

Indien de geleverde goederen zichtbare gebreken zouden vertonen, verkeerd, incompleet of om enigerwijze niet in overeenstemming zouden zijn met de bestelde goederen, dan dient de koper - alvorens over te gaan tot terugzending aan webshop BRAMMER - dit onmiddellijk na levering en uiterlijk binnen een periode van 15 dagen vanaf datum van ontvangst van de goederen schriftelijk en aangetekend te melden aan Webshop BRAMMER. De terugzending van de goederen is onderworpen aan ons voorafgaandelijk schriftelijk akkoord.

10.3. De kosten voor een eventuele terugzending komen voor rekening van de koper, tenzij anders werd overeengekomen.

11. De garantie.

11.1. Ten aanzien van de consument is de wettelijke garantietermijn naar Belgisch recht van toepassing.

11.2. Bij gebreken in de grondstof of door Webshop BRAMMER erkende fouten, wordt de garantie beperkt tot hetzij de terugbetaling van de waarde van de geleverde goederen, hetzij tot het gratis vervangen ervan binnen een normale tijdspanne. Iedere vergoeding uit hoofde van demontage, hermontage of enige gebruikelijke schade is uitgesloten.

11.3. Genieten geen garantie vanwege de Webshop BRAMMER:

- gebreken die niet aanwezig waren op het ogenblik van de levering.

- gebreken die de koper kende en waarvan hij redelijkerwijze op de hoogte moest zijn

- gebreken ten gevolge van de vetusteit van de geleverde goederen.

- de geleverde goederen die door de koper zelf werden gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken.

- de geleverde goederen die door de koper aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de webshop BRAMMER en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

 

12. De aansprakelijkheid.

12.1. Webshop BRAMMER is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

12.2. Webshop BRAMMER is niet aansprakelijk voor schade aan goederen, personen of andere ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Vóór het gebruik van de geleverde goederen dient de koper de gebruiksaanwijzing en handleiding van de fabrikant of producent te lezen.

12.3. Webshop BRAMMER en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker of koper aangewende

infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in het telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van BRAMMER. De hierboven vermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

12.4. De gebruiker erkent dat BRAMMER het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

13. Het gegevensbeheer en privacy.

13.1. Webshop BRAMMER verbindt zich ertoe om de wettelijke bepalingen aangaande privacy, meer specifiek de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, in acht te nemen.

13.2. Indien de koper een bestelling plaatst, is de mededeling van diens naam, e-mailadres, leveringsadres, factuuradres, btw-nummer, leeftijd en betaalgegevens vereist om de bestelling uit te voeren en de koper van het verdere verloop daarvan op de hoogte te houden.

13.3. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantenbestand van de Webshop BRAMMER en worden niet aan derden verstrekt. Webshop BRAMMER respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

13.4. Webshop BRAMMER maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

14. Overmacht.

14.1. Webshop BRAMMER is niet aansprakelijk, indien zij haar verbintenissen ten aanzien van de koper niet kan nakomen ten gevolge van overmacht. In geval van overmacht is Webshop BRAMMER bevrijd van haar verplichtingen ten aanzien van de koper.

14.2. Onder “overmacht” wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de website van de webshop BRAMMER, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Webshop BRAMMER alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

14.3. In geen geval is Webshop BRAMMER - in geval van overmacht - gehouden tot enige boete of schadevergoeding.

15. Het eigendomsvoorbehoud en risico.

15.1. De eigendom van het goed gaat over op het ogenblik van de betaling van het goed door de koper, tenzij anders overeengekomen.

15.2. Het risico wegens verlies of beschadiging van de bestelde goederen gaan over op de koper vanaf het moment van afgifte van de goederen aan de post of enig ander postorder- of vervoersbedrijf.

16. Intellectuele eigendom.

16.1. De website www.brammer.be en haar inhoud zijn integraal eigendom van de NV BRAMMER, met vennootschapszetel aan Luithagen-Haven 2A, 2030 Antwerpen.

16.2. Deze website en haar inhoud wordt beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software, …) van deze website of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze website dienen onderworpen te worden aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van BRAMMER, behalve in wettelijke uitzonderingsgevallen.

16.3. De koper of gebruiker zal de website www.brammer.be niet gebruiken op een wijze, die schade toebrengt aan derden of het imago van BRAMMER, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

17. De hyperlinks.

17.1. De website www.brammer.be kan gebruik maken, van een hypertext link naar een andere website, die interessantie zou kunnen zijn voor de koper of gebruiker. Dergelijke link is puur informatief en BRAMMER biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker of de koper aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent niet dat BRAMMER zich akkoord verklaart met de inhoud ervan en verantwoordelijk is voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

17.2. De gebruiker of de koper moeten zelf de nodige voorzorgen nemen teneinde ervoor te zorgen dat de zaken die worden geselecteerd of door de gebruiker of koper worden gebruikt, geen destructieve elementen bevatten, zoals o.a. virussen en gelijkaardige zaken.

18. Nietigheid.

18.1. De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige bepalingen brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

19. Het toepasselijk recht en de bevoegde rechter.

19.1. Ieder geschil voortvloeiend uit de overeenkomst tussen webshop BRAMMER en de koper of het gebruik van de website worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht.

19.2. Alleen de Belgische rechtbanken binnen het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van het geschil uit de overeenkomst tussen webshop BRAMMER en de koper, tenzij

het voorliggende geschil onder de bevoegdheid van het vredegerecht zou vallen, in welk geval het vredegerecht van het 4de kanton te Antwerpen bevoegd zal zijn.

19.3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.